بیلبورد ابتدای بلوار دشتی (دشتی به سمت میدان ابوذر) راست و چپ باهم